FAQ

เกี่ยวกับ JUMC WoW

JUMC NEXT เป็นโครงการที่โฟกัสผู้เรียนระดับอายุไม่เกิน 27 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อแนะนำรายละเอียดหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) ร่วมด้วยการฟังบรรยายจากวิทยากร และกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้มีเพื่อนใหม่ๆเพิ่มขึ้น ส่วน JUMC WoW เป็นโครงการการอบรมสำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 37 ปี การศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้ว โดยเน้นเนื้อหาการนำหลักวิชา MBA ไปประยุกต์ใช้ และ Workshop ต่างๆ เพื่อที่ผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้อื่น รวมถึง การสานสัมพันธ์เพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต

รูปแบบการเรียนของ JUMC WoW มีอยู่ 4 ส่วนคือ

  1. การบรรยายโดยวิทยากรพิเศษที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
  2. การเรียนแบบ “Discussion Leader” (DL) ซึ่งหัวข้อในแต่ละรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย เหมาะสมกับปัจจุบัน
  3. การไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับสถานที่และระยะเวลาขึ้นอยู่กับการกำหนดของทางโครงการ
  4. กิจกรรมวิชาการประกอบอื่นๆ เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียน เพื่อให้ตรงกับ concept Sharing + Networking = Future

คนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 39 ปี จบการศึกษาอย่างน้อยปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงาน บริหารงาน หรือทำธุรกิจด้านต่างๆ พร้อมแบ่งปัน และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ

การรับสมัคร JUMC WoW

JUMC WoW เปิดปีละ 2 รุ่น ในเดือนมกราคม – มีนาคม และ เดือนกรกฎาคม – กันยายน มีระยะเวลาเรียนประมาณ 10 สัปดาห์ โดยเวลาเรียนคือ วันอังคาร – วันพฤหัสบดี เวลา 18.30 – 21.00 น. และ เย็นวันเสาร์ ซึ่งรายละเอียดการเรียนในแต่ละรุ่น สามารถติดตามได้ที่ www.jumc.in.th/jumcwow หรือ ทาง facebook/JUMCWoW

สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.jumc.in.th/jumcwow หรือ ทาง facebook/JUMCWoW

ได้ในส่วนของค่าอบรม กรุณาแจ้งความจำนง พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขผู้เสียภาษีของบริษัทมาทาง email: jumcwow@jumc.in.th โดยระบุหัวข้อ Receipt for JUMC WoW_Name Surname [Company] ไม่เกิน 2 วัน หลังจากการโอนเงินชำระค่าอบรม โดยแนบใบโอนมาพร้อมกัน หากไม่มีการแจ้ง ทางโครงการจะออกใบเสร็จรับเงินในนามของผู้เข้าอบรม

ประมาณ 75-85 คน

ท่านจะไม่ได้รับประกาศนียบัตรในวันปิดโครงการ แต่การเข้าชั้นเรียนและร่วมกิจกรรมทางโครงการยังเปิดโอกาสให้ท่านได้รับ และแชร์ความรู้ ประสบการณ์ไปกับผู้ร่วมชั้นเรียนท่านอื่นๆ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นตลอดระยะเวลาของโครงการ

ทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาและเลือกกลุ่มให้กับท่านตามความเหมาะสม

การจัดชั้นเรียนที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการหาความรู้ในหัวข้อนั้นๆ เพื่อนำมาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ โดยแต่ละหัวข้อ จะมอบหมายให้กลุ่มย่อยเป็นผู้นำในการอภิปราย และกระตุ้นให้ผู้ร่วมอภิปรายเสนอความเห็น หรือโต้แย้ง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ในการต่อยอดความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยกลุ่มผู้นำการอภิปราย จะเสนอประเด็นความรู้ที่เตรียมมา เสมือนกับเป็นอาจารย์เจ้าของวิชานั้นๆ จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ร่วมอภิปรายสามารถเข้าถึง และทำความเข้าใจในเนื้อหาได้ ทั้งก่อนและหลังการอภิปราย เพื่อตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่สามารถต่อยอด หรือเป็นสิ่งใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมโครงการ และผู้อื่นที่สนใจได้ ทั้งนี้ ในแต่ละกลุ่มจะมีโค้ช (Coach) ที่มีความเข้าใจ และประสบการณ์ ช่วยเป็นที่ปรึกษา ทั้งในส่วนเนื้อหาของหัวข้อที่ได้รับ รวมไปถึงวิธีในการนำเสนอ การวัดผล เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ ไม่เพียงแต่การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพียงอย่างเดียว

การคัดเลือกผู้ร่วมโครงการ JUMC WoW

ทางโครงการจะทำการนัดหมายผู้สมัคร เพื่อเข้ามาร่วมกิจกรรมคัดเลือกและสัมภาษณ์ จากนั้นจะแจ้งผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก เมื่อได้ผู้เข้าร่วมโครงการครบตามจำนวน ทางโครงการจะทำการปิดรับสมัคร