NEWS

รายละเอียดโครงการ JUMC NEXT รุ่นที่ 13

สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมมือกับ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งโครงการ JUMC NEXT ซึ่งเป็นโครงการจำลองหลักสูตร MBA Chula ในระยะเวลา 1 เดือน โดยปี 2561 นี้ นับเป็นปีที่ 13 ของโครงการ JUMC NEXT รุ่นที่ 13 นี้ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 23.59 น.

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
  1. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือมหาวิทยาลัย อายุไม่เกิน 27 ปี (รวมถึงผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2561)
  2. มีความสนใจหลักสูตร MBA หรือ ไม่แน่ใจว่าหลักสูตร MBA เหมาะสมกับตนหรือไม่
  3. ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือมหาวิทยาลัย อายุไม่เกิน 27 ปี (รวมถึงผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2561)
  4. อยากพบความท้าทาย แปลกใหม่ สนุกสนาน ที่จะทำให้คุณพัฒนาตนเองมากขึ้น
  5. พร้อมที่จะพบกับมิตรภาพ สังคม ที่คุณยังไม่ได้สัมผัส และพร้อมจะเดินไปกับคุณ
รูปแบบการจัดอบรม
  • เรียนเนื้อหาวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร MBA โดยเน้นให้ลำดับเนื้อหาที่เรียน
  • เรียนแบบ Case Based Learning
  • มีการทำ Project ที่มีลักษณะคล้ายกับ Project ของนิสิต MBA ได้แก่ Project X , Business Plan
  • มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์จริงทั้งในแง่ของการทำธุรกิจ และการใช้ชีวิต
  • แนะแนวหลักสูตร MBA ที่จุฬาฯ เปิดสอน พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์ทั้งการเรียนและการทำงาน และประโยชน์ที่ได้ โดยรุ่นพี่ MBA Chula และ รุ่นพี่ JUMC