JUMC NEXT รุ่นที่ 13

โครงการจำลองหลักสูตร MBA ในระยะเวลา 1 เดือนเต็ม ร่วมเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ไปกับคนรุ่นใหม่