คณะกรรมการ

โครงการ JUMC NEXT รุ่นที่ 13

รศ.ดร.สมเกียรติ เอี่ยมกาญจนาลัย

กรรมการบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ปรึกษาโครงการ

โตสิต วิสาลเสสถ์

ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการ JUMC

อุบลวรรณ ช่างเขียนดี

กรรมการ

วุฒินัย อุลิต

กรรมการ

บริคุณ ล้ำเลิศประเสิรฐ

กรรมการ

ชานนท์ พนาวรรต

กรรมการ

ปิยะพนธ์ นนทกานันท์

กรรมการ

ศรุต นาคะรัตนากร

กรรมการ

ธนิษฐา ศรีสหการ

กรรมการ

ระพีพรรณ บุญจันทร์

กรรมการ

อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์

กรรมการ

ศานนท์ หวังสร้างบุญ

กรรมการ

อรพรรณ ชัยศิริ

กรรมการ

ปิยะนาฏ อรุณวุฒิพงศ์

กรรมการ

อาจารย์ชานนท์ ศิริธร

กรรมการ

ภาณุพงศ์ ยกย่องสกุล

กรรมการ

ปรัชญ์พล อัศวศรีชาญชัย

กรรมการ

รวิษฎา จิวสถิรวัฒน์

กรรมการ

ธนษมน มาลี

ผู้ประสานงานโครงการฯ